Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η οποία αναφέρεται επίσης ως «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») αποτελεί τη δήλωση εμπιστευτικότητας της εταιρείας με επωνυμία [[[Επωνυμία]]] με διεύθυνση [[[Διεύθυνση]]] εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επικοινωνία με την εταιρεία

Τόπος επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για οποιοδήποτε σκοπό, ορίζεται το κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και/ή η ηλεκτρονική διεύθυνση [[[contactus@oureshop.store]]

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τα γραφεία μας ή/και τον ιστότοπο μας ή διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ενδεικτικά σε πελάτες ή διερχόμενους ή/και υποψηφίους πελάτες, προμηθευτές και τους εκπροσώπους αυτών και γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλαγές ή επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, κοινή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους συνεργάτες της, σε σχέση με τη χρήση των ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου προορίζεται για τη δική σας ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Επίσης, περιγράφει τις επιλογές που σας παρέχουμε για την προσπέλαση, την ενημέρωση ή τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων και εξηγεί τις επιλογές που έχετε, σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση μας, είτε στο πλαίσιο των πάσης φύσεως σχέσεων μας, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός σας ή νομίμου δικαιώματός μας.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και σε περιπτώσεις ως «Εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχονται από εσάς, δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας, απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των πάσης φύσεως συναλλαγών σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υφιστάμενων ή μελλοντικών, ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της.

Τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε, πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με τη δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη διατήρηση των σχέσεων μας ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Για τη σύναψη σύμβασης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό).

Γιατί και πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Κατά την επικοινωνία για την απάντηση των αιτημάτων σας και των ερωτήσεων σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (όπως ενδεικτικά με την υποβολή αιτήματος επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

Για τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και για την τεχνική και λειτουργική διαχείριση τους: Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε για κάποια υπηρεσία, μέσω του ιστοτόπου μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε, ώστε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε έναν προσωπικό λογαριασμό για εσάς. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες μας επιτρέπουν τη διαχείριση του λογαριασμού σας, για παράδειγμα την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή τη διόρθωση προσωπικών στοιχείων.

Για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων σύμφωνα με τα συμφέροντα σας.: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να σας ενημερώσουμε για νέες ή/και εξελίξεις υπηρεσιών, ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, όρους, ειδικές προσφορές και συναφείς εκστρατείες και προωθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter)). Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημοσιεύσουμε την άποψή σας για τις υπηρεσίες μας στον ιστότοπό μας, αφού πρώτα έχουμε λάβει τη θετική σας συγκατάθεση για αυτό το σκοπό.

Για τις συναλλαγές μας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες που επεξεργάζονται παραγγελίες για τις υπηρεσίες μας:  Εάν ζητήσετε κάποια από τις υπηρεσίες μας, ή εάν παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στους υπαλλήλους μας, στους πελάτες ή στους συνεργάτες μας ως προμηθευτής ή επιχειρηματικός εταίρος, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς, για την εμπλοκή και τη διαχείριση των σχετικών συναλλαγών όπως τιμολόγια και πληρωμές, ή την παροχή βοήθειας και συνδρομής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για να διαχειριστούμε την ασφάλεια του ιστοτόπου, των δικτύων και των συστημάτων μας: Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτυακών τόπων, των δικτύων και των συστημάτων μας ή να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενες απάτες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης διαφημίσεων και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και για να την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής μας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, να απαντήσουμε σε ένα αίτημα από μια ρυθμιστική αρχή ή να υπερασπιστούμε μια νομική απαίτηση. Μπορούμε επίσης να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για την παρακολούθηση της απόδοσης και της λειτουργίας της επιχείρησής μας, όπως για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και ερευνών ή για σκοπούς χρηματοοικονομικής και λογιστικής αρχειοθέτησης και ασφάλισης.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει δεδομένα ειδικών κατηγοριών.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Όλες οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενηλίκους. Οι ιστοσελίδες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προωθεί ούτε εμπορεύεται τις υπηρεσίες της σε ανηλίκους.

Πως διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία α) είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων, β) είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις σχέσεις σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο, γ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και δ) βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε εγγράφως, οποτεδήποτε, τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται και έχει δοθεί, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και την ημέρα της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με την εταιρεία».

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά: 1) Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των σχέσεων σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή υπηρεσιών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων. 2) Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 3) Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, για την κατάρτιση συμβάσεων, την παροχή πληροφοριών, την επικοινωνία και την ενεργό συνδρομή μας σε θέματα παροχής συμβουλών και υπηρεσιών. 4) Την αναβάθμιση και την προώθηση των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσής σας. 5) Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 6) Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για την σύναψη συμβάσεων με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, θα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής ή των περιόδων παροχής υπηρεσιών και για  όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλαγής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εάν έχετε εγγραφεί στον τομέα μελών του ιστοτόπου μας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργό λογαριασμό.  Εάν έχετε εγγραφεί για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), τα στοιχεία της εγγραφής σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διανομής μας. Οι προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για να άσκηση των δικαιωμάτων σας και την καταγραφή των προτιμήσεών σας παραμένουν για 20 χρόνια ή/και περισσότερο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εφαρμοστέων σκοπών και την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, όπως σε λογιστές και λογιστικά γραφεία για την τήρηση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εταιρείες ταχυμεταφορών και διαβίβασης αλληλογραφίας και εταιρείες παροχής υπηρεσιών σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) μέσω κινητής τηλεφωνίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα: 1) Σε κάθε περίπτωση, όπου βασιζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία των πληροφοριών σας έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας. 2) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). 3) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). 4) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). 5) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). 6) Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι, η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να σας παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή  και βοήθεια να ασκήσετε αυτά τα σημαντικά δικαιώματα σας.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με την εταιρεία». Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι διαθέσιμο στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Άρνηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής στην διεύθυνση  http://dpa.gr

Ενημέρωση και αναθεωρήσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20 Απριλίου 2020. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομικές απαιτήσεις ή να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε και με άλλο κατάλληλο τρόπο (για παράδειγμα μέσω αναδυόμενης ειδοποίησης ή δήλωσης αλλαγών στην ιστοσελίδα μας).